Pautes pel comentari de text

Pautes pel comentari de text gy gsarquclla ACKa6pR 03, 2010 2 pagcs COMENTARI DE TEXT LLEGINT UN DOCUMENT HISTÔRIC Preparació: El punt de partida és sempre la lectura atenta del text, i també subratllar-ne les idees mes importants. [Abans de Ilegir el text convé numerar les [nies per a situar les referéncies que es facin al comentari]. 1 . ENQUADRAMENT (0 classificació) DEL TEXT * NATURALE-SA del text (qué és el text? ): memõries, carta, crànica, premsa, fragment dobra literària, llei, tractat, * TEMA a qué es refereix el text. AUTOR i Iloc de redacció [geogràfic i social], (qui i on? * és important fer referància a la CRONOLOGIA (quan? ). Si no està datat Shan dest ora aproximada (referén s a Sv. ipe to View topónims, persones * DESTINATARI: (a q privat, internacional den a fixar una data uts, làxic utilitzat, la técnica… )- . lectiu, públic o * CONTEXT HISTÓRIC: circumstàncies en que va ser escrit: com i perqué? 2. ANÀLISI DEL TEXT: (corn és el text? ) Consisteix en una sinopsi de les idees pnncpals del text, alhora que s’identifiquen i s’aclareixen els noms propis, les dades, les nstitucions i els personatges que s’hi citen. Cal evitar la posició cómoda de copiar les frases del text que ens semblen més importants. * S’han d’ordenar les idees principals i exposar-les amb paraules prôpies (dos métodes: lineal i lõgic). COMENTARI (Interpretació) DEL TEXT: (autenticitat, veritable/fals, silencis, interés? ) A partir dels punts anteriors i dels propis coneixements (que s’han de reforçar consultant un manual o blbliografia especialitzada), s’ha de comentar críticament el text, valorant: ntorn históric: consisteix a centrar-se en el moment históric a que fa referencia el document i a explicar a qué responen i com cal situar les idees que hi surten. En aquest apartat s’ha de relacionar el contingut del text amb els propis coneixement histôrics, i emmarcar-lo correctament dins el moment históric a que correspongui. * Significats del text: quà ens aporta per al coneixement del tema de l’êpoca histórica a qué es refereix. 4. CONCLUSO: Breu síntesi (4 0 5 línies) dels trets bàsics comentats per l’alumne al comentari, sense entrar en detalls. mportància relativa del propi text; possibles errors o arbitrarietats; credibilitat de l’autor, valor actual del text, de les conclusions que se’n treuen i de les afirmacions que s’hi fan. * aportació personal al tractament del tema: si el text admet polémica es poden donar les raons per les qué s’hi està dacord o en desacord, tot respectant les opinions expressades. 5. BIBLIOGRAFIA: Als comentaris fets a casa, cal citar les fonts bibliogràfiques utilitzades (manuals, Ilibres especialitzats, léxics d’histôria, enciclopàdies, diccionaris, atlas histbrics).