Marca hispanica

Marca hispanica gy uicadiE9 1 110R6pp 16, 2011 g pagos 4. Introducció de la marca Hispanica relació defensiva en el territori de riu Anoia. Després de la conquesta del territori de la península per part dels musulmans i l’instauració de l’Al-Andalus. El Califat de Cordoba va voler desfensar els seus territoris construint guarnicions militars a llocs estrategics, com Barcelona o Girona. Els musulmans dominaven gran part de Catalunya l’unic punt de defensa eran els terrenys elevats i escarpats dels Pirineus, i l’inexperiencia dels musulmans en aquest territori, va provocar l’internada pels Pirineus dels Carolinguis( Dinastia francesa del .

Vlll i X), que amb l’ajuda el coneixement de les terres dels ciutadans autoctons va permetre iniciar la Reconquesta del territori. Al voltant del territori ora configura «LA MARCA ISP que formava un bloc niunt assegurar el territori d’aquesta Marca Hisp usulmans es efensiva de castells, funció de defendre i . Per aixà el territori p els territoris compresos entre el Llobregat i els seus afluents el Cardener, el Segre, la Conca de Tremp i el riu Anoia que també era un afluent del Llobregat.

El territ Swlpe to vlew next page territori que va sorgir de la Reconquesta a Catalunya rebia el nom e Comtats Catalans o Catalunya Vella que més tard seria amb Valencia Arago; El conjunt de la Corona d’Arago. El conjunt que formava aquesta Marca Hispanica mai va ser un conjunt compacte amb una administració conjunta, aixà va ser a causa de l’annexió lenta i progressiva del territori de la Marca Hispanica envers la del Califat de Cordova.

Aquesta Reconquesta va durar més de 700 anys (des de l’any 722 fins al 1492 que va ser l’ocupació per part dels reis catolics de I’ultim regne nazar[ el de Granada). El territori situat entre les zones del Llobregat , el Foix i l’Anoia va er zona fronterera entre les dues parts , aquesta era anomenada Marca del penedes o zona extremera, aquest territorl va ser un punt amb una importancia molt important tant territorialment com economicament. Territorialment va ser una zona de conflicte molt activa amb escaramusses entre musulmans i catalans.

Sempre per part dels francs i els catalans volien situar la frontera de la marca hispanica en el riu Ebre pero l’imposibilitat la fortalesa en aquest territori dels musulmasn , es triguen mes de 400 anys en annexionar a la Marca Hispanica , el territori de Tarragona de la desembocadura de l’Ebre , aixà va donar molta mportancia al territori de Tarragona i de la desembocadura de l’Ebre , aixô va donar molta importancia al riu Llobregat, i els seus afluents en la defensa en la primera part de la Reconquesta va ser molt important la construcció de castells en aquesta franja , per impedir el revifament dels musulmans, aquesta franja es situar al llarg de la zona nord del Riu Llobregat. Els punts forts de guardia d’aquesta Marca era el Comtat de Barcelona i els Castells de la Guardia de Montserrat i Cardona.

La intenció de la Marca Hispanica era la repoblació de territori mitjançant les escarramuses, un cop passat aixb dominar ‘espai procedir al repoblament i encastellament. Els castells representaven un centre de poder ( un lloc segur on poder establir un nucli de població) , en la construcció d’aquests castells es busquen posicions estrategiques per poder comunicar-se entre els diferents castells. La zona de l’Anoia com a afluent que es del Llobregat va tenir la mateixa importancia estrategica per la defensa de la Marca Hispanica a la primera etapa de l’Edat mitjana i la Reconquesta. A la vegada va ser un punt denfrontament molt elevat aixô demostra la gran importancia patrimonial de la comarca de l’Anoia. 31_1f3