Literatura valenciana

Literatura valenciana gy Iwantcookics 110R6pR 15, 2011 pagcs 1 . LA LITERATURA DOCTRINARIA: PROSA MORALITZANT DELS SEGLES XIV i XV. 1 . 1. Context histàric: les religions les monarquies. Al segle V, L’Església va ser l’única institució que va mantenir durant segles una estructura estable de poder el seu pensament va impregnar tot el món medieval a Occident. La idea de cristiandat va substituir la funció que feia la d’lmperi romà i arribà a unificar culturalment Europa enfront de l’amenaça que aquesta sentía a la riba sud del Mediterrani: l’islam.

Al segle XII, les monarquies havien anat aconseguint unificar la omplexa xarxa de feus preexistents convertir-se en una nova institució de referància. 1. 2. El Cisma d’Occident, les universitats. Cisma: (No es posaven d’acord amb ui deuria de ser papa. ) El 1378 es produí el lecció de dos papes. org La major part de la cl go a i francesa va ser to View partidària del papad’ invó. i n el 1394 fou elegit papa el cardenal d’Ar na, amb el nom de Benet XIII. L’Esglêsia havia esdevingut el principal centre de promoció cultural. Emanaven l’arquitectura, la pintura, l’escultura i lit Swp to page literatura.

Des del segle XII algunes antigues escoles de gramática episcopals an anat convertint-se en universitats. 1 La funció de rescriptor. Durant tota l’edat mitjana, l’escriptor, se sent com un mitjancer entre la doctrina cristiana i el públic. En els textos predomina sempre un carácter instructiu. L’activitat pastoral o d’adoctrinament buscará vies d’aproximació en géneres nous com les vitae Christi, aprofitarà al màxim els recursos de têcniques tradicionals per ex. : sermons fins i tot imitarà en romanç la prosa dels admirats clàssics Ilatins. Al llarg del segle XIV el romanç accedix per complet al terreny de la literatura culta.

El català es onverteix en una de les llengues mes esteses i compreses al llarg de les costes mediterrànies. 1 El canvi dinàstic. Arran del Compromis de Casp, una nova dinastia, els Trastàmara, comença a regnar a la corona d’Aragõ i el seu origen castellà ser? un factor fonamental en el principi del procés de castellanització de la societat. 2. FRANCESC EIXIMENIS. La seua obra era tota pràcticament en romanç i tenia com per objectiu: la instrucció religiosa dels seglars que podien posar en perill la solidesa del dogma cristià. Demostra un coneixement profund de les noves clases n perill la solidesa del dogma cristià.

Demostra un coneixement profund de les noves clases urbanes cultes, de les quals esdevé defensor (combina filosofia i teologia medievals). La seua obre sempre té uns propàsits moralitzadors, destaca per haver sintetitzat la ideologia cristiana medieval, amb temes que van de la doctrina política a la teologia, l’ascetisme i el misticisme. Utilitzava la prosa. Amb un carácter popular, prôxim a sant Vicent Ferrer, no pretén fer literatura. Quan escriu, hi intercala referéncies a aspectes de la vida quotidiana i tendeix a una xpressivitat próxima a l’oralitat.

De les seues obres destaca Lo Crestià, obra escrita entre els anys 1379 i 1392, es presenta en 12 Ilibres. Lo Ilibre de les dones, escrit al final del segle XIV, és un tractat sobre les virtuts i, especialment, els vicis femenins, que enllaça amb la tradició misógina medieval. Hi dóna una visió total de la vida femenina de l’época. El 1393 escrigué el Llibre dels àngels, l’obra més Ilegida i traduida. Va significar la revitalització del culte angélic a Europa. L’autor va fer també una Vita Christi en llatí, perb finalment I’escrigué en romanç. 31_1f3