Blabla

Blabla gy celander024 ‘/O•R6pR 17, 2011 46 pagos Autodesk LICENCIA És SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN: AUTODESK KIZÁRÓLAG AZZAL A FELTETELLEL ENGEDELYEZI A SZOFTVER ES BARMELY MÁS LICENCIÁBA ADOTT ANYAG FELHASZNÁLASÁT, HA A LICENCIAJOGOSULT ELFOGADJA AJELEN MEGALLAPODASBAN MEGHATÁROZOTT, VAGY ABBAN HIVATKOZOTT VALAMENNYI Az «Elfogadom» («l Accept»), vagy más gomb kiválasztásával, illetve más olyan megoldás alkalmazásával, amely a jelen Megállapodás elektronikus példányának elfogadására, megkôtésére szolgál, vagy az Autodesk Anyagok, illetve azok bármely részének elepítésével, letõltésével, az ahhoz való hozzáféréssel vay annak más módon tórténõ masolásaval va (i) Ón annak a személ képviseletében jogos PACE 1 oras m a jelen Megállapodás s elis Megállapodás jogilag Megállapodással ôss felhasználásával ében, akinek a avállaló), megkõti a személyt a hogy a jelen ha nem valamilyen más személy (társaság) képviseletében jár el, akkor a jelen Megállapodást a saját nevében, mint természetes személy kõti és elismeri, hogy Õnre nézve a Megállapodás kbtelezõ, továbbá (ii) Ón kijelenti és szavatol azért, hogy jogosult a kérdéses (ha Van vagy a aját nevében eljárni, kõtelezettséget vállalni. Õn nem jogosult a jelen Megállapodást más személy nevében megkbtni, kivéve ha On ennek a személynek Olyan munkavállalója, vagy ügynbke (képviselõje), aki jogosult, illetve felhatalmazással rendelkezik arra, hogy ennek a személynek a nevében eljárjon. Ha a Licencia Jogosult nem hajlandó megkõtni a jelen Megállapodást, vay ón nem jogosult, illetve nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy ilyen személy nevében vagy a saját nevében (ha nincs ilyen személy) eljárjon, illetve kôtelezettséget MEGKôTÉSÉRE SZOLGÁ Ó ALKALMAZÁST, ILLETVE NE

TELEPITSE, TOLTSE LE, FERJEN HOZZA VAGY MASOLJA LE MAS MÓDON, ILLETVE HASZNÁLJA FEL AZ AUTODESK ANYAGOKAT VAGY AZOK BÁRMELY RÉSZÉT; És (b) AZ AUTODESK ANYAGOK MEGSZERZÉSÉTÓL (MEGVÁSÁRLÁSÁTÓL) SZÁM[TOTT HARMINC (30) NAPON BELÜLJOGOSULT VISSZAKÜLDENI AZ AUTODESK ANYAGOT (BELEÉRTVE VALAMENNYI MÁSOLATO ) ANNAKA SZEMÉLYNEK, AKITÕL AZT MEGSZEREZTE, A LICENCIAJOGOSULT ÁLTAL FIZETETT VONATKOZÓ LICENCIAD[JNAK A LICENCIA JOGOSULT RÉSZÉRE TôRTÉNÓ VISSZAFIZETÉSE ELLENÉBEN. Az «Autodesk», «Megállapodás» és «Licencia jogosult» kifejezés, továbbá más, a jelen Megállapodásban nagy kezd6betüvel asznált szó definiált kifejezés. A definiciók az «A» FUggeIékben találhatók (kivéve, ha adott kifejezés a jelen Megállapodás testében került meghatározásra). 1. Felhasználási Jogosultság (Licencia) 1 . 1 Felhasználási Jogosultság Biztosítása.

Ha a Licencia Jogosult folyamatosan megfelel a jelen Megállapodásnak és megfizeti a vonatkozó dijakat, az Autodesk nem kizárólagos, al-licenciába nem adható, át nem ruházható és korlátozott felhasználási jogot biztosít a Licencia Jogosultnak arra, hogy a Licenciába Adott Anyagokat Telepitse és ahhoz Hozzáféréssel rendelkezzen, inden esetben kizárólag (a) a Területen, (b) a Licencia Típusnak megfelelõen és az Engedélyezett Számban, amint az a vonatkozó Licencia Azonos[tóban meghatározásra került, és (c) a jelen Megállapodás további feltételeivel õsszhangban. A külõnbõzõ Licencia Típusok a «B» Függelékben kerültek meghatározásra. Minden olyan esetben, amikor a Licencia Azonosító nem hatérozza meg a Licencia Típust vagy az Engedélyezett Számot, vagy nincs Licencia Azonosító, a Licencia Típus az Értékelési Licencia és az Engedélyezett Szém egy (1 1. 2 Frissítések és Korábbi Verziók. 12. A Frissltések joghatása.

Ha az Autodesk vagy egy Viszonteladó a Licenciába Adott Anyagok Friss(tését bocsátja a Licencia Jogosult rendelke ban a Licencia Jogosult 2 részére licenciába adott Li t Anvagok és minden licenciába adott Licenciába Adott Anyagok és minden ahhoz kapcsolódó Autodesk Anyagok «Korábbi Verziónak» minósulnek. Kivéve, ha a 1 . 2. 2 pont másképp rendelkezik (Elõfizetéssel Rendelkezõ Licencia Jogosultak Esetében Alkalmazott Eltérések), a Korábbi Verzió tekintetében biztosított felhasználási jogosu tság, illetve az annak tekintetében fennálló más jogosultségok a Friss(tés Telepítésétól számított százhúsz (120) napot kôvet6en megszünnek. A fenti százhúsz (120) napos idõtartam alatt, kivéve, ha az 1. 2. pont eltéróen rendelkezik (Elófizetéssel RendeIkez6 Licencia Jogosultak Esetében Alkalmazott Eltérések), (a) a Licencia Jogosult kõteles a Korábbi Verzió minden felhasználásával felhagyni és annak valamennyi példányát Eltávolítani, és (b) a fenti idótartam elteltét kbvetõen az ilyen Korábbi Verziók nem minósülnek tõbbé icenciába Adott Anyagoknak, hanem Kizárt Anyagoknak minósülnek, és a Licencia jogosult az ilyen Korábbi Verziók tekintetében a továbbiakban nem rendelkezik felhasználási jogosultsággal. A Licencia Jogosult vállalja, hogy az Autodesk kérésére megsemmisíti vagy visszaküldi az Autodesknek vagy annak a Viszonteladónak a Korábbi Verziá minden példányát, akitõl azt vásárolta.

Az Autodesk fenntartja magának a jogot arra, hogy annak a megfeleló bizonyítására szólítsa fel a Licencia Jogosultat, hogy a Korábbi Verzió valamennyi példánya Eltávolításra, és az Autodesk külón kérésére megsemmisítésre, vagy visszaküldésre került annak a Viszonteladónak, akitól azt ásárolta. 1. 2. 2 E-lõfizetéssel Rendelkezõ Licencia Jogosultak Esetében Alkalmazott Eltérések. A Korábbi Verzió tekintetében fennálló jogok megszünésere vonatkozó, a fenti 1. 2. 1 pontban (Frissítések Joghatása) meghatározott rendelkezések nem alkalmazandóak a Licencia Jogosultra, ha és amennyiben (a) a Licencia Jogosultnak Elõfizetése van és az Elõfizetói Program Feltételek lehetóvé teszik a Licencia Jogosult számára a Korábbi Verziók megtartását vagy (b) ha az Autodesk írásban másként rendelkezik. 1. 3 További Feltételek.

A Licenciába Adott Anyagokra (és anna OF másként rendelkezik. 1. 3 További Feltételek. A Licenciába Adott Anyagokra (és annak részeire) vonatkozhatnak olyan további szabályok, feltételek (pl. a Licenciába Adott Anyagokkal együtt átadott feltételek, vagy a Licenciába Adott Anyagok megrendelése, telepítése, letbltése, az ahhoz való hozzáférés, annak felhasználésa vagy mésolása során, vagy azzal ósszefüggésben átadott feltételek), amelyek a jelen Megállapodáson felüli, vagy attól eltérõ szabálynak minõsülnek; a Licencia Jogosult kbtelezettséget vállal ezeknek a feltételeknek a betaftására. . 4 További Anyagok.

Ha az Autodesk a Licenciába Adott Anyagokkal ósszefüggésben bármely további anyagot tesz elérhetóvé, vagy bocsát a Llcencia Jogosult rendelkezésére, beleértve a javítást, szolgáltatási csomagot, a Licenciába Adott Anyagok frissítését vagy bóvitését, vagy új verzióját (beleértve a Friss(téseket), továbbá bármely a Licenciába Adott Anyagokra vonatkozó Kiegészítõ Anyagot vagy Felhasználási Dokumentációt, (a) az ilyen további anyagok tartalmazhatnak más feltéteket, vagy azokra vonatkozhatnak további, vagy eltérõ feltételek, mint melyeket a jelen Megállapodás tartalmaz (beleértve korlátozás nélkül további vagy• eltéró di’jakat, licencia feltételeket vagy felhasználási korlátozásokat), és a Licencia Jogosult vállalJa, hogy ezeket a feltételeket betartja, vagy (b) ha a további anyagok tekintetében nincsenek más feltételek, akkor azokra (kivéve, ha az 1. 2 pont (Frissítések és Korábbi Verziók) másképp rendelkezik) ugyanazok a Megállapodási feltételek vonatkoznak (korlátozás nélkül beleértve a licenciákat, vonatkozó Licencia Típust és az Engedélyezett Számot, továbbá a jelen Megállapodás endelkezéseit), mint azokra a Licenciába Adott Anyagokra, amelyekre ezek a további anyagok vonatkoznak.

A fentiek semmilyen kôrulmények kôzõtt nem keletkeztetnekjogot a Kizárt Anyagok tekintetében. 1 Jogosult Felhasználók. A Licencia Jogosult kizárólag a Licencia Jogosult Személyzete számára jogosult engedélyezni a Licenciába Adott Anyagok Telepítését hoz való Hozzáférést 4 OF jogosult engedélyezni a Licenciába Adott Anyagok Telepítését és/vagy’ az ahhoz való Hozzáférést (kivéve, ha az alkalmazandó Licencia Típus másképp rendelkezik), és minden ilyen Telepítésre agy Hozzáférésre vonatkozlk a jelen Megállapodás minden további feltétele, valamint az alkalmazandó Licencia Típus és az Engedélyezett Szám.

A Licencia Jogosult felel azért, hogy Személyzete, valamint minden Olyan személy, aki az Autodesk Anyagokhoz a Licencia Jogosulton keresztül rendelkezik Hozzáféréssel (tekintet nélkül arra, hogy az ityen Hozzáférést az Autodesk engedélyezte, vagy arra az alkalmazandó Licencia Típus alapján és Engedélyezet Szám keretén belul van lehetõség), betartsa a jelen Megállapodást. 1 Harmadik Felek Által Licenciába Adott Anyagok. Az Autodesk Anyagok tartalmazhatnak, vagy azokhoz kapcsolódhatnak harmadik felek szoftverei, adatai vagy más anyagok, amelyekre olyan feltételek vonatkoznak, illetve olyan feltételeknek megfelelõen biztosítják azokat, amely feltételek tõbbletfeltételnek minósülnek a jelen Megállapodás szempontjából, vagy eltérnek attól. lyen feltételeket tartalmazhat, illetve arra hivatkozhat az adott harmadik fél szoftver, adat, vagy más anyag (pl. az «About box»-ban) vagy az Autodesk által meghatározott weboldal (az Autodesk weboldalán elérhetõ, va»’ az Autodesk által kérésre endelkezésre bocsátott URL). A Licencia Jogosult vállalja, hogy megfelel ezeknek a feltételeknek. A fentieken felül kizárólag a Licencia Jogosult felelós azért, illetve vállalja, hogy megszerzi és betartja az olyan harmadik fél szoftver, adat vagy anyag használatához szükséges licenciát, amelyet a Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyagokkal õsszefüggésben szerez meg.

A Licencia Jogosult elismeri és tudomásul veszi, hogy az Autodesk nem felel, és nem tesz semmilyen kijelentést, kõtelezettségvállalást, illetve nem vállal szavatosságot az ilyen armadik fél szoftverért, adatért vagy más anyagért, vagy azoknak a Licencia Jogosult által tõrténó felhasználásáért. 1. 7 Elófizetés. AzAutodeska icencia Jogosult részére aján OF tórténõ felhasználásáért. 1. 7 Elófizetés. AzAutodesk a Licencia Jogosult részére ajánlhat a jelen Megállapodás alapján licenciába adott Licenciába Adott Anyagok tekintetében elõfizetést, és a Licencia Jogosult igénybe veheti azt (és az ilyen Elófizetések a jelen Megállapodáshoz képest további, illetve attól eltérõ jogokat tartalmazhatnak). Valamennyi Elófizetésre az Autodesk vonatkozó felhasználási feltételei irányadák, amely feltételeket a vonatkozó Elõfizetõi Program Feltételek tartalmazzák.

A Licencia Jogosult vállalja, hogy ha Elófizetést igényel, fogad el, vagy használ, akkor az ilyen feltételek kõtelezóek rá, amely feltételek Idóról idóre a vonatkozó Elófizetói Program Feltételeknek megfelelóen módosulhatnak (és ezek a feltételek, amint azok idórõl idóre módosulnak, részei a jelen Megállapodásnak, illetve hivatkozással részeivé válnak annak), és a Licencia Jogosult betartja azokat. A Licencia Jogosult elismeri, hogy az Autodesk az Elófizetés feltételeként jogosult arra, hogy az ilyen feltételek külõn elfogadását kérje. 1. 8 Szolgáltatások. AzAutodesk idóról idóre bizonyos Szolgáltatásokat nyújthat és a Licencia Jogosult idõr61 idõre igénybe veheti, illetve élvezheti azokat. Minden Szolgáltatásra az Autodesk által meghatározott vonatkozó feltételek az irányadók, amely feltételeket az alkalmazandó Szolgáltatási Feltételek tartalmazzák.

A icencia Jogosult vállalja, hogy ha Szolgáltatást igényel, fogad el, vagy használ, kbtelezõek rá nézve az ilyen eltételek, amelyek idóról idóre a vonatkozó Szolgáltatási Feltételeknek megfelelõen módosulhatnak (és ezek a feltételek, amelyek idóról idóre módosulnak, részei a jelen Megállapodásnak, illetve hivatkozással részeivé válnak annak), és a Licencia Jogosult betartja azokat. A Licencia Jogosult elismeri, hogy az Autodesk a Szolgáltatások nyújtása feltételeként jogosult arra, hogy az ilyen feltételek kulõn elfogadását kérje. 1. 9 Archivált Másolat. A Licencia Jogosult 1. 1 pont (Felhasználási jogosultság) szerinti felhasznélási joga kiterjed arra, hogy a

Licencia Jogosult a Lic 6 OF (Felhasználási Jogosultság) szerinti felhasználási joga kiterjed arra, hogy a Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyagokról egy’ archív másolatot készltsen a Területen, feltéve, hogy (a) az egy másolat készítésére vonatkozó korlátozás nem vonatkozik az Olyan másolatra, amelyeket a Licencia Jogosult teljes számítógépes rendszerérõl, amelyre a jelen Megállapodásnak megfelelõen a Licenciába Adott Anyag Telepítésre került, rutinszerüen készített biztonsági mentés (backup) véletlenszerüen tartalmaz, feltéve, ogy a biztonsági mentés lényegében a számítógépes rendszeren található valamennyi szoftverról másolatot készít, és (b) bármely archivált másolat csak abban az esetben Hozzáférhetó vagy Telepíthetõ (kivéve az olyan biztonsági másolat tárolására szolgéló médumot, amelyrõl a Licenciába Adott Anyagok nem Hozzáférhetók), amikor és addig, amíg a Licenciába Adott Anyagok elsõdleges példánya nem elérhetõ vagy nem mükôdik. A Licenciába Adott Anyagok Olyan másolatai, amelyek Telepítésre kerültek, és amelyek száma bármikor meghaladja az

Engedélyezett Számot, ha a Licenciába Adott Anyagok elsódleges példánya is elérhet6, nem minõsülnek «archivált másolatnak», amelynek készítését a jelen 1. 9 pont (Archivált Másolat) lehetóvé tenné. 1 . 10 A Licencia Természete. A Licencia Jogosult elismeri és egyetért azzal, hogy amikor a Licencia Jogosu t felhasználási jogosultségot szerez egy Licenciába Adott Anyagra, Elõfizetésre vagy Szolgáltatásra, a Licencia Jogosult jogszerzése nem függ, illetve annak nem feltétele jôvõbeli funkciók vagy tulajdonságok elérhetóvé tétele, illetve arra nem vonatkozik az Autodesk által õvõbeli funkciókkal vagy tulajdonságokkal bsszefüggésben nyilvánosan tett vagy egyéb kijelentése (legyen az szóbeli, írásbeli, vagy más kijelentés, nyilatkozat). 1 . 11 API.

A Licencia Jogosult elismeri és egyetért azzal, hogy minden API Információ és Fejlesztési Anyag (kivéve, ha az Autodesk az API-ra vagy a Fejlesztési Anyagra vonatkozó tovébbi, vagy eltéró feltételekben másképp nem rendelkezi) (a) bizalmas és annak tulajdonjoga (az eltérõ feltételekben másképp nem rendelkezi) (a) bizalmas és annak tulajdonjoga (az azzal kapcsolatos jogok) az Autodesket lletik meg, (b) nem forgalmazható, nem hozható nyilvánosságra, illetve más módon sem kõzõlhetõ harmadlk személlyel, (c) csak belsóleg és kizárólag a icenciába Adott Anyaggal együtt hasznélható a Licencia Jogosult saját engedélyezett belsõ felhasználása keretében, amelyre az API Információ vagy a Fejlesztési Anyag vonatkozik, mint például alkalmazások, modulok és komponensek fejlesztése és támogatása, amelyek a Licenciába Adott Anyagon vagy azzal együtt mükõdnek, és (d) csak ugyanarra a Számitógépre, illetve Számítógépekre Telepíthetõ(k), amely(ek)re az ilyen Licenciába Adott Anyag Telepítése engedélyezett. A fentiekre vagy a 3. ontra (Minden Jog Fenntartva) tekintet nélkül, ha a Licencia Jogosult a jelen Megállapodással ósszhangban bármilyen ilyen alkalmazást, modult és komponenst kifejleszt, a jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem tiltja meg a Licencia Jogosultnak azt, hogy az ilyen alkalmazást, modult és komponenst más szoftverrel és hardverrel használjon (vagy ahhoz alakltsa azokat) (beleértve harmadik felek szoftverét és hardverét), ha az ilyen alkalmazás, odul és komponens (i) nem tartalmaz vagy foglal magába, illetve abba nem került beépítésre semmilyen Fejlesztési Anyag vagy más Autodesk Anyag (kivéve az API Információt, amelyet a jelen Megállapodással ósszhangban a fejlesztéshez felhasználtak) és (ii) nem hozza nyilvánosságra az API Információt. A jelen 1 . 11 pont (API) céljából (A) az «API Információ» standard alkalmazás- programozási interfész («API») információt jelent, amelyet az Autodesk általában a Licenciába Adott Anyagok Licencia Jogosultja részére biztosít, és amely az adott Licenciába Adott Anyag részeként átadott szoftver tekintetében tartalmazza a csatlakozáshoz (interfészeléshez) szukséges információkat (pl. szoftver funkcióira vagy irányítására vonatkozó információk); és (B) a «Fejlesztési Anyagok’ SDK-kat és más Olyan eszkózrendszert, kônyvtárat, scriptet, referencia vagy minta k 8 OF «Fejlesztési Anyagok» SDK-kat és más olyan eszkõzrendszert, kõnyvtárat, scrptet, referencia vay minta kódot, és hasonló fejlesztõi anyagot jelent, amelyek a Licenciába Adott Anyagok részei. Az API Információ nem foglalja magába az ilyen interfész nformáció, Fejlesztési Anyag vagy bármely más szoftver, modul vagy komponens implementációját. 2. A Felhasználási Jogosultság Korlátaiñilalmak 2. 1 Korlátozások és Kizárások. 2. 1. 1 Licencia Hiénya/JogosuIatlan Tevékenységek.

A felek elismerik és egyetértenek abban, hogy tekintet nélkül a jelen Megállapodás ezzel ellentétes rendelkezéseire, a jelen Megállapodás szerinti felhasználási jogosultság (legyen az kifejezett, hallgatólagos, vagy egyéb) nem vonatkozik (és a jelen Megállapodás kizár minden jogot) (a) a Kizárt Anyagokra, (b) inden Autodesk Anyagra, amelyet a Licencia Jogosult jogellenesen, vagy a jelen Megállapodás megsértésével, vagy abba ütkõzõen szerzett meg, (c) a Licenciába Adott Anyagok olyan Telepítésére vagy Hozzáférésére, amely meghaladja az alkalmazandó licencia kereteit (legyen az akár határozott idejü, vagy Elófizetéses), vagy túllépi az alkalmazandó licencia szerinti Engedélyezett Számot, illetve kívül esik a Licencia Típus keretein, (d) kivéve, ha az Autodesk írásban engedélyezte, a Licenciába Adott Anyag más Számítógépre tórténõ Telepítésére, mint a

Licencia Jogosult tulajdonában lévó, vay az általa bérelt Szám(tógép, (e) az Autodesk Anyagok, vagy azok bármely részének forgalmazására, bérbeadására, kdlcsõnzésére, lízingelésére, értékesítésére, al-licenciába adására, vagy más módon tórténó átruházására bármely személy vagy társaság részére, kivéve, ha a jelen Megállapodás kifejezettem másképp rendelkezik. va»’ az Autodesk azt kifejezetten írásban engedélyezte, (f) az Autodesk Anyagok bármely funkciójának. alkalmazásának elérhetõvé tételére bármely személy vagy vállalkozás részére (kivéve a Licencia jogosultat, aki az alkalmazandó Licencia Tipusban meghatározott céloknak megfelelóen használhatja azokat) akár hálózaton keresztül, akár Iveve, megfelelõen használhatja azokat) akár hálózaton keresztül, akár hosztolva, (g) kivéve, ha adott Licencia [pus kifejezetten másképp rendelkezik, az Autodesk Anyagok Telepítésére vagy Hozzáférhetóvé tételére, iller. ,e ennek engedélyezésére, az Interneten, vagy más nem helyi hálózaton, korlátozás nélkül beleértve a WAN-t (fóldrajzilag szerteágazó hálózatot), virtuális agánhálózatot (VPN), virtualizálást, Web hosting-ot, time- sharing-et (idãben megosztott felhasználást), szolgáltató irodát, a szoftver, mint szolgáltatás nyújtását, «cloud»-ot (nem helyi számitógép használatát) vagy más szolgáltatást, vagy technológiát, (h) az Autodesk Anyagokon található bármely jogosu tságra vonatkozó felhívás, címke vagy megjelólés eltávolítására, módositására vagy elfedésére, (i) az Autodesk Anyagok dekompilálására, visszafejtésére vagy szétszedésére, vagy (j) az Autodesk Anyagok ford(tasára, adaptálására (átdolgozáséra), ?trendezésére, vagy származékos munka készítésére azok alapján, továbbá az Autodesk Anyagok bármely célból tõrténõ más módosítására. 2. 1. 2 Licenciába Adott Anyagok Mint Egységes Termékek.

A Licenciába Adott Anyagok egységes termékként (mint egy termék) kerülnek licenciába adásra a Licencia Jogosult részére és az egyes komponensek nem választhatók le arról Telepités vagy Hozzáférés céljából (továbbá valarnennyi komponenst illetve alkotórészt ugyanarra a Számitógépre kell Telepiteni, illetve ezen lehet azokhoz Hozzáférni, kivéve, ha az Autodesk írásban ásképp rendelkezik). 2. 1. 3TerüIet. Kivéve, ha az Autodesk frásban másképp rendelkezik, a jelen Megállapodás alapján szerzett felhasználási jogok csak a Területre vonatkoznak arra korlátozódnak. A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése alapján sem engedélyezett a Licencia Jogosult részére (korlátozás nélkül beleértve a Licencia Jogosult Személyzetét is, ha van ilyen), hogy a Területen kívül Telepítsék vagy rendelkezzenek Hozzáféréssel a Licenciába Adott Anyagokhoz. 2. 1. 4AJogosulatlan Felhas zményei. A Licencia Jogosult nem valós[t meg, k kózre,